Giełda wierzytelności wykonana przez MAR-COM

Bezpłatne porady dla osób i firm zadłużonych Sprawdź aktualną ofertę giełdy wierzytelności

Oferta specjalna

Szanowny Użytkowniku!

Oddana właśnie do użytku strona została zmodyfikowana i unowocześniona. Wszystkie te działania zostały ukierunkowane na jeszcze lepszy odbiór nas jako firmy zajmującej się szeroko pojętym procesem egzekwowania wierzytelności.  Chcąc zwiększyć szansę na odzyskanie należnych Państwu wierzytelności uruchamiamy właśnie GIEŁDĘ WIERZYTELNOŚCI.
Głównym zadaniem i celem giełdy jest uzyskanie chociaż części należnych środków, których osoba dłużnika nie uregulowała w zakreślonym terminie.
Ufamy, że będzie to po Pieczęci Prewencyjnej, kolejne skuteczne narzędzie do dyscyplinowania nierzetelnych płatników.

Giełda jest adresowana w pierwszej kolejności do przedsiębiorców. Nie ma znaczenia wielkość kwoty, termin jaki upłynął od daty zapłaty czy też np. przedawnienie roszczenia. Zgłaszać można każdą uzasadnioną wierzytelność.

Chcemy zachęcić do przekazywania nam informacji o wszystkich Państwa dłużnikach – tych starych po bezskutecznych egzekucjach, tych co do których należności już się przedawniły i przymusowa egzekucja jest utrudniona, a nawet często niemożliwa, jak też do aktualnie prowadzonych postępowań windykacyjnych, sądowych czy też egzekucyjnych.

Poniżej przedstawiam Regulamin Giełdy Wierzytelności:

REGELAMIN GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

§1

1. Podstawa prawna umieszczenia zobowiązania pieniężnego na Giełdzie Wierzytelności to Dz. U.03.50.424 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych.  (art.3. Udostępnianie  informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczenia tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczych, chyba że udostępnianie , o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

2. Niniejszy regulamin Giełdy Wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez firmę Taksa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, NIP 955 230 46 94.

§2

Organizatorem Giełdy jest firma Taksa sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem.

§3

REGULAMIN określa zasady funkcjonowania i korzystania z Giełdy przez przedsiębiorców, konsumentów, osoby prawne oraz osoby fizyczne nie posiadające osobowości prawnej zwanych dalej Użytkownikami, którzy po zaakceptowaniu i wywiązaniu się z poniższych postanowień są uprawnieni do zamieszczania na stronie Giełdy informacji o wierzytelnościach oferowanych do sprzedaży i kupna.

§4

Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin
 2. Użytkownik – należy przez to rozumieć przedsiębiorców, konsumentów, osoby prawne oraz osoby fizyczne nie posiadające osobowości prawnej który złożyły Organizatorowi zlecenie.
 3. Dłużnik – należy przez to rozumieć przedsiębiorców, konsumentów, osoby prawne oraz osoby fizyczne nie posiadające osobowości prawnej, wobec których przysługuje Użytkownikowi wierzytelność będąca przedmiotem zlecenia.
 4. Organizator – należy przez to rozumieć firmę Taksa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Strona Giełdy – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.taksa.eu
 6. Zlecenie – należy przez to rozumieć podpisany przez Użytkownika formularz, zawierający skierowane do Organizatora zlecenie inkaso połączone z zamieszczeniem na stronie Giełdy oferty zbycia wierzytelności.
 7. Baza danych – zbiór danych wierzycieli i ich dłużników zgłaszanych podczas podpisania umowy zlecenia.

§5

 1. Użytkownik składa Organizatorowi na piśmie zlecenie opublikowania oferty zbycia wierzytelności. Zlecenie  powinno zawierać wszystkie niezbędne dane ,które pozwolą w identyfikacji Użytkownika i Dłużnika. W przypadku, gdy wierzytelność dotyczy konsumenta lub osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej, warunkiem przyjęcia zlecenia jest posiadanie przez Użytkownika prawa do tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko osobie Dłużnika.
 2. Użytkownik, składając Organizatorowi zlecenie opublikowania oferty zbycia wierzytelności, składa jednocześnie oświadczenie, że przysługująca mu wierzytelność istnieje, jest bezsporna, i wymagalna, a jej przeniesieniu nie sprzeciwia się ustawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania (art. 509 §1 k.c.), a ponadto, że wierzytelność nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
 3. Organizator podejmuje czynności związane z usługą, dopiero po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty określonej w cenniku sporządzonym przez Organizatora.
 4. W formularzu zlecenia Użytkownik wymienia wierzytelności które zamierza zbyć, podając:

a)      wysokość wierzytelności – kwotę w złotych polskich,

b)      datę wymagalności płatności,

c)       cenę wierzytelności (w procentach),

d)      nazwę dłużnika i jego adres (siedzibę),nr NIP*, nr PESEL*

e)      rodzaj wierzytelności – wynikająca z umowy, zasądzona prawomocnym wyrokiem, zasądzona prawomocnym nakazem zapłaty i inne,

f)        swoje dane teleadresowe (telefon, fax, e-mail, adres) oraz inne dane konieczne do wystawiania faktur.

* dane osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej oraz konsumentów będą publikowane z ograniczeniem treści

5. Organizator, po otrzymaniu zlecenia od Użytkownika, w terminie 3 dni od wpłynięcia na rachunek bankowy Organizatora kwoty, o której mowa wyżej w ust. 3 pkt (w przypadku kilku wierzytelności – wielokrotności tej kwoty), umieszcza ofertę zbycia wierzytelności w bazie danych.

§6

Użytkownik może zamieszczać na stronie Giełdy informacje o wezwanym do zapłaty Dłużniku który pomimo upływu terminu płatności bezspornego i wymagalnego zobowiązania, uchyla się od jego spełnienia, a także o oferowanej do sprzedaży wierzytelności, w której powyższy Dłużnik występuje jako zobowiązany. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania w celu umieszczenia na stronie Giełdy tylko takich informacji, które nie naruszają przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez Użytkownika.

§7

Po dokonaniu wpisu do bazy danych informacji przekazanych przez Użytkownika, Organizator w imieniu Użytkownika, wysyła do Dłużnika, listem poleconym wezwanie do zapłaty. Wezwanie zawiera informację o fakcie złożenia Zlecenia Organizatorowi oraz o wystawieniu na sprzedaż wierzytelności i opublikowaniu tej oferty na stronie Giełdy, w przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§8

Jeżeli po upływie terminu określonego w §7 Użytkownik nie poinformuje Organizatora o obowiązku usunięcia danych, Organizator udostępnia ofertę na stronie Giełdy, a od dnia przyjęcia zlecenia, Organizator uprawniony jest do pobierania prowizji od spłaconego (w całości lub w części) długu lub sprzedanej wierzytelności, ustalonej według aktualnego cennika.

§9

 1. Każdorazowo w przypadku otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora w celu usunięcia danych o zobowiązaniu Dłużnika lub zmodyfikowania ich zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zlecenia przez Organizatora Dłużnik spłaci wierzytelność całkowicie lub w części, lub nastąpi nabycie wierzytelności przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi prowizji w wysokości określonej według cennika Organizatora, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

§10

W przypadku, gdy Dłużnik wnosi zarzuty co do zasadności bądź wysokości roszczenia wierzytelności, Organizator niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek w ciągu 3 dni od otrzymania takiej informacji zlecić Organizatorowi wycofanie wierzytelności ze strony Giełdy albo złożyć pisemne oświadczenie.

§11

O fakcie złożenia zarzutów co do zasadności lub wysokości wierzytelności Organizator każdorazowo powiadamia Użytkownika.

§12

Oferty zbycia wierzytelności będą publikowane na stronie internetowej www.taksa.eu w takiej kolejności, w jakiej będą wpływać opłaty za publikacje na rachunek bankowy Organizatora.

§13

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu serwera, w tym w szczególności działaniu strony internetowej www.taksa.eu brak dostępu do niej, jej awarie i uszkodzenia – jeżeli nie zostały one zawinione przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane ze strony internetowej www.taksa.eu ani za skutki ich wykorzystywania

§ 14

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.